تالار تحلیل های تکنیکال


تحلیل ها


ادمین   ارفع   1/1/0001 12:00:00 AM 

ارفع

محدوده مناسب به جهت بررسی سهم ارفع  1470 - 1400

حمایت 1300

مقاومت 1560


آیا نگران سرمایه خود هستید؟